Skip to navigation

Cookies

_

Kontakt

dotaz@registrporadcu.cz      +420 277 778 530 |      |     Přístup pro členy registru

Bankovnictví: Primární snahou bylo fungovat na principu samoregulace

V minulých týdnech společnost CCB-Czech Credit Bureau oznámila spuštění registru finančních poradců ELIXIR. S jejím výkonným ředitelem Petrem Kučerou jsme hovořili o kontextu celého projektu a jeho vzniku, o fungování podobných registrů v zahraničí. Také o právech a povinnostech, které registr finančním poradcům a jejich společnostem přinese, jak zabrání zneužití ze strany společností při odchodu poradce, jaké dopady a jak rychle může registr mít a jak se to potkává s víceméně paralelními snahami vlády tento segment regulovat legislativně.

„Dlouhodobá vize projektu je chránit na jedné straně finanční instituce, kvalitní poradenské společnosti, a na druhé straně koncové zákazníky, kteří služeb poradců využívají,” popisuje Petr Kučera.

Kde vznikla myšlenka registru finančních poradců a kdo jeho vznik v ČR inicioval?
Během našich standardních obchodních jednání se společnostmi, které působí na finančním trhu, se začala objevovat potřeba vytvořit efektivní nástroj pro řízení lidských zdrojů v oblasti finančně poradenského trhu. Ukázala se také jako potřebné zvýšit transparentnost tohoto trhu a zároveň jít cestou samoregulace. Naše více než desetileté zkušenosti z vedení pozitivního bankovního a nebankovního registru byly dobrým základem pro vznik registru poradců ELIXIR.

Existují podobné registry v zahraničí? Jak fungují?
V rámci mateřské společnosti CRIF máme zkušenosti s obdobným registrem ve Velké Británii, který se jmenuje ELIXIR2000. Ten je však zaměřený především na oblast pojišťovnictví. Funguje již 12 let a přináší především služby v oblasti komplexních zpráv, prověřování a monitoringu zprostředkovatelů pojistných služeb. Český registr poradců ELIXIR je díky své šíři multisektorového záběru v podstatě unikátním projektem.

CÍLE A PŘÍNOSY

Jaký vliv měly na spuštění registru aktivity vlády (nová legislativa, regulace)? Řeší právní regulace stejný problém, stejným způsobem, jako registr finančních zprostředkovatelů?
Naše řešení a podoba registru vychází jednoznačně z potřeb trhu, především z potřeb samotných finančně poradenských a makléřských společností – ale také poskytovatelů finančních služeb, jako jsou pojišťovny, banky, penzijní fondy a další. Potřeby členů registru ELIXIR jsou samozřejmě částečně také formovány legislativou, ať už platnou, nebo i plánovanou. Jejich primární snahou však bylo fungovat na principu samoregulace. Tomu také odpovídá nastavení fungování registru poradců.

Jaké jsou hlavní přínosy a cíle registru?
Registr ELIXIR vznikl z potřeby zvýšit transparentnost trhu finančních poradců, makléřů a dalších zprostředkovatelů bankovních, finančních a pojistných produktů široké veřejnosti. Primárním cílem je vytvořit důvěryhodný a hojně využívaný registr, který ve své každodenní činnosti budou využívat všechny složky zapojené v procesu poskytování finančních služeb, to znamená poradenské a makléřské společnosti, poskytovatelé finančních služeb, poradci samotní – aby si aktivně budovali svoji historii na trhu finančního poradenství – a v neposlední řadě i spotřebitelé. Ti si budou moci ověřit profesní historii poradce, který jim nějakou finanční službu právě nabízí. Z toho vyplývá i hlavní přínos registru, který by měl přispět ke zvyšování důvěryhodnosti profese finančního poradenství u široké veřejnosti a omezit prostor pro neetické chování – včetně případných nezákonných způsobů chování některých finančních poradců či makléřů.

ČLENSTVÍ A POVINNOSTI

Co musí splnit společnost, která by se chtěla stát členem registru a co jí členství přinese? Jaká práva a povinnosti finančním poradcům a jejich společnostem přinese?
Členem registru poradců ELIXIR může být jakákoli právnická osoba, která působí v oblasti distribuce bankovních, finančních a pojišťovacích produktů jak právnickým osobám, tak i široké veřejnosti. Všechny podrobné informace o podmínkách členství jsou uvedeny na webových stránkách www.registrporadcu.cz. Zkráceně lze říci, že každá společnost, která se stane členem registru poradců, se bude podílet na samoregulaci trhu finančního zprostředkování a bude jasně deklarovat transparentní přístup k fungování své sítě prodejců finančních služeb. Získá také efektivní nástroj pro řízení v oblasti lidských zdrojů. Registr poradců funguje na principu reciprocity. Členové musí poskytovat data o profesní historii finančních poradců, s nimiž spolupracují, a zároveň mají právo čerpat tento typ informací z databáze registru.

Jaké informace registr eviduje a jakým způsobem řeší problém provizí a vratek provizí?
V registru jsou dostupná data o jednotlivých poradcích členů registru ELIXIR, kteří k tomu udělili souhlas. Registr poradců přináší informace od identifikačních údajů, přes data o zaměstnání v oblasti finančního poradenství či pojišťovnictví až po údaje o výši nevypořádaných závazků poradce sahající i do historie. V registru jsou tak dostupné jak pozitivní, tak i negativní informace.

POSKYTOVANÉ INFORMACE

Komu a jaké informace bude poskytovat?
Primárně budou data z registru poradců přinášet informace členům registru, kteří na základě principu reciprocity mají povinnost data do registru dodávat. Zároveň však mají právo data z registru čerpat. Každý poradce, jehož data jsou prostřednictvím člena v registru dostupná, má možnost zažádat si o svůj individuální výpis z registru – buď při návštěvě informačního centra, nebo prostřednictvím notářsky ověřené žádosti. V blízké budoucnosti registr nabídne informace o poradcích zapojených do registru i pro koncové spotřebitele.

Dokáže registr zabránit zneužití ze strany společností? Může se poradce bránit proti informacím, které jsou o něm v registru evidovány?
Každý poradce, který získal svůj výpis z registru, má možnost zažádat o opravu uvedených dat, pokud jsou ve výpisu uvedena chybně. Žádost o opravu dat je nutné směřovat do informačního centra registru.

Jak se fungování registru dotkne třetích stran, spolupráce s bankami a pojišťovnami?
Banky i pojišťovny mají možnost stát se členem registru. V současné době již přístupová jednání vedeme a věříme, že se první společnosti z těchto sektorů brzy aktivně zapojí. Banky a pojišťovny budou standardně – jako všechny ostatní členské subjekty – přistupovat k registru na principu reciprocity.

A jaké podmínky pro ně budou platit?
Budou mít – stejně jako poradenské a makléřské společnosti – povinnost poskytovat informace o svých vlastních zprostředkovatelích, poradcích a distributorech produktů. Budou moci stejně tak všechna dostupná data z registru ELIXIR čerpat.


Zdroj: Bankovnictví, 26. 10. 2012, Rubrika: Banky a finance – Rozhovor, Strana: 34, Autor: (GR)